Daftar Aduan / Lodge Complaint

Peringatan

"KPKM boleh untuk tidak melayan sebarang aduan yang menggunakan bahasa kesat, lucah, konfrantasi, penghinaan dan/atau tuduhan tanpa asas. KPKM juga tidak akan campur tangan dalam kes-kes aduan yang melibatkan keputusan mana-mana mahkamah/badan arbitrary/seumpamanya serta mana-mana pertikaian yang melibatkan masalah peribadi antara syarikat/individu yang tiada kaitan dengan peranan/fungsi agensi KPKM"

Maklumat Pengadu

Saya ingin merahsiakan maklumat sulit yang berkaitan dengan pemberi maklumat

ID Pengguna / User ID

Emel / Email

*perlu diisi sekiranya memerlukan maklumbalas

Katalaluan / Password

*katalaluan diperlukan sekiranya ingin membuat semakan terhadap aduan yang dibuat

No Telefon / Phone No
Maklumat Aduan
Nama Pegawai Yang Diadu
Kementerian / Jabatan / Agensi
Kategori Aduan / Complaint Category
Tajuk Aduan / Complaint Title
Bila Kejadian Berlaku (WHEN)
Di Mana Kejadian Berlaku (WHERE)
Apa Yang Berlaku (WHAT)
Bagaimana Dilakukan (HOW)
Kenapa Dilakukan (WHY)
Jumlah Terlibat (HOW MUCH)
Saksi Yang Mengetahui (WHO ELSE)
Lain-lain Maklumat (WHAT ELSE)
Lampiran / Attachment
Pengakuan

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami takrif aduan dan prosedur pengurusan aduan oleh pihak kerajaan Malaysia. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan perkhidmatan ini di dalam sistem ini.

Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh Kerajaan Malaysia.

Saya telah membaca dan setuju dengan Terma dan Syarat yang telah ditetapkan !

       (Sila sahkan pengakuan anda sebelum meneruskan pendaftaran aduan)

Captcha *